OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ÇALIŞANLARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN UYACAKLARI
MESLEKİ VE ETİK İLKELER

 

Amaç ve Kapsam
Bu dokümanın amacı, tüm Osmanlı Yatırım çalışanlarının mesleki faaliyetlerini sürdürürken uymaları gereken mesleki ve etik ilkeleri belirlemektir.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanları faaliyetlerini bu düzenlemede yer alan mesleki ve etik ilkelere göre yerine getirirler.

Dayanak
Bu düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği düzenlemelerine dayanılarak yapılmıştır.

Tanımlar
Bu düzenlemede geçen;
a) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ni,
b) Kanun: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu
d) Üye: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyesi olan kuruluşları,
e) Kurum: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,
f) Çalışan: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarını
ifade eder.

Genel ilkeler
Kurumumuz ve çalışanları; sermaye piyasasında toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin saygınlığının korunması ve geliştirilmesi, diğer aracı kuruluşlar, müşteriler ve kendi çalışanları ile olan ilişkilerinde saygılı, özenli, adil ve dürüst davranılması, haksız rekabete yer verilmemesi amacıyla, faaliyetlerini yasal ve idari düzenlemeler ile aşağıda yer alan genel ilkeler doğrultusunda sürdürürler.
Çalışanlar; devlet, devlete bağlı kurum ve kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve üyelerin faaliyetlerini yöneten meslek kuruluşları tarafından çıkarılmış kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri bilir ve söz konusu yasal düzenlemelere bağlı kalırlar.

Dürüst ve adil davranma ilkesi
Çalışanlar faaliyetlerini yürütürken müşteri çıkarlarını ve sermaye piyasasının onurunu bütünlüğünü göz önünde tutarak dürüst ve adil davranırlar. Çalışanlar kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı, mesleki gereklere uygun, zamanında ve eksiksiz hareket ederek; kurumumuza ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar.

Bağımsızlık ve tarafsızlık
Çalışanlar faaliyetlerini yürütürken bağımsız ve tarafsız olmalı ve bunu sürdürmek için gerekli özeni göstermelidirler. Kendilerinin, diğer üyelerin, müşterilerin ya da kendi ve diğer üye çalışanlarının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürebilecek teklif veya taleplerde bulunmamalıdırlar. Aynı koşullara sahip her müşteriye eşit şekilde davranırlar.

Mesleki özen ve titizlik ilkesi
Çalışanlar yürüttükleri tüm faaliyetler için gerekli teknik bilgi birikimini sağlarlar, meslekle ilgili gelişmeleri takip ederler ve bu konuda yapılacak düzenlemelere bağlı kalırlar. Çalışanlar, faaliyetlerini yürütürken dikkatli ve basiretli davranmaya özen gösterirler.

Saydamlık ilkesi
Çalışanlar, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler.

Kaynakları etkin kullanma ilkesi
Çalışanlar, kurumlarının devamlılığını sağlamak ve müşterilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere, faaliyetleri için maddi, teknolojik ve beşeri kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanırlar.

Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi
Kurumumuz ve çalışanları, mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütürler. Ticari amaçlarla birlikte toplumsal yarar ve çevreye saygı da gözetilir.

Kara paranın aklanması ile mücadele
Kurum sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılması için gerekli önlemleri alarak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle iş birliği yapar. Kurum içinde bu amaca yönelik önlemleri alır ve çalışanları için eğitim programları düzenler. Çalışanlar tarafından şüpheli işlem tespiti yapıldığında Kurum uyum görevlisine gerekli bildirim yapılır.

Müşteriyi tanıma kuralı
Çalışanlar, müşterilerle iş ilişkisi kurulmadan önce kendilerine ait kimlik bilgilerini alırlar ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler. Ayrıca, müşterilerin mali durumları, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konularında gerekli bilgileri edinirler, standart testleri uygular ve bu bilgileri güncel olarak tutarlar. Edinilen bilgiler ve uygulanan standart testler sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşılırsa, müşteriyi bu konuda uyarırlar.
Müşterinin; mali durumu, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konusunda bilgi vermek istememesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı ile ilgili müşteriyi uyarırlar.

Müşteri talimatlarına uyma
Çalışanlar, müşterileri ile imzaladıkları çerçeve sözleşmenin sınırları içinde, müşterilerinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, kişisel ihtiyaçlarını, genel ekonomik ve finansal bilgilerini özellikle standart testlerin sonuçlarını göz önünde tutarak, müşteri talimatlarına uygun ve müşterinin çıkarlarını korumayı amaçlayan şekilde davranırlar. Müşteri talimatlarının kesin, açık ve anlaşılır olması için gereken önlemleri alırlar.

Çalışanlar müşterilere ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.

Bilgi verme
Sözleşmeler çerçevesinde müşterilerine sundukları hizmetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve bu işlemlerden doğan ücret, komisyon ve masraflar ile karşılıklı yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında müşteriler doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

Çalışanlar hizmet vermeye başlanmadan önce, verilecek hizmetlere, sunulacak bilgi ve tavsiyelere, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarına ve muhtemel risklere; müşteri ismine saklama uygulamasına ve yatırımcıyı korumaya ve diğer düzenlemelere ilişkin hususlarda müşterilerini bilgilendirir.

Müşterilerin yatırım kararları verebilmeleri için sunulan bilgiler, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılır. Bu belgelerde kesin bilgiler ile yoruma dayalı bilgilerin ayrımının açıkça anlaşılmasına yönelik ifadelere ve bilgi kaynaklarına yer verilir.

Müşterilere, menkul kıymetler, sektör, sundukları hizmetler ve kendileri hakkında verdikleri bilgilerde abartılı, yanıltıcı ve yanlış anlaşılmaya neden olabilecek ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair garanti niteliği taşıyan ifadeleri yazılı ve sözlü açıklamalarda kullanmazlar. Ayrıca sermaye piyasası faaliyetlerinin sağlanmasına etki eden temel değişkenleri, ilkeleri ve süreçleri müşterilere açıklar ve bu değişkenlerde müşterinin tercihlerini etkileyebilecek önemde bir değişiklik olması durumunda en kısa sürede müşteriye bildirir. Bütün yatırımcıların bilgiye ulaşma hakları vardır.

Genel olarak kamunun ulaşabildiği bilgi haricinde bir bilgiye ulaşılması durumunda, kurumumuz ve çalışanlar hiçbir yatırımcı veya yatırımcı grubuna avantaj sağlamazlar, tüm yatırımcılara adil davranmalıdırlar.

Müşteri menfaatleri
Kurumumuz ve çalışanlar faaliyetlerini sürdürürken müşteri haklarını gözetir.

Bu kapsamda;
a. Müşterileriyle olan ilişkilerinde sadakat ve özen borcu yükümlülüklerini göz önünde bulundururlar ve tüm müşterilere adil davranırlar.
b. Müşterileri ile imzalayacakları sözleşmelerde, müşterilerin hak ve menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet kurallarına aykırı hükümlere yer verilemez
c. Müşterilerinin piyasa hakkında bilgisizlik ve tecrübesizliğinden yararlanıp, alım -satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar
d. Müşteriye verilen hizmetler karşılığı alınacak ücret, komisyon ve masrafların tarifeye bağlanmış olması durumunda, belirlenen tutar ve oranların üzerine çıkamazlar
e. Gerek teknolojik gelişme ve elektronik ortamda alım- satım aracılığına paralel olarak gelişen hizmetler, gerekse değişen hizmet çeşitleri nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal önlemleri alırlar.

Çıkar çatışmaları
Çalışanlar, müşterileriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterirler.
Çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda, öncelikle müşterilerinin menfaatini gözetirler ve bu durumu müşterilerine bildirirler. Çıkar çatışmalarının müşterileri arasında olması halinde ise müşterilerine adil ve tarafsız davranırlar.

Sır saklama
Çalışanlar, kurumları hakkında öğrendikleri bilgileri, müşterilerine ait kimlik bilgilerini ve faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgiyi, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamazlar ve kendilerinin veya bir başkası menfaatine kullanmazlar.

İlan, reklam ve promosyon kampanyaları
Kurum, mali yapısına, sunduğu hizmet ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin duyuru, ilan reklam ve promosyon kampanyalarında dürüst ve gerçekçi olur, haksız rekabet sonucunu doğuracak fiillerden kaçınır, mevzuata, ilgili düzenlemelere ve genel ahlaka uygun davranır.

Bu kapsamda;
a. Uygulayacağı ilan, reklam ve promosyon kampanyalarının; müşterileri aldatıcı, küçük düşürücü, yanıltıcı veya deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına,
b. En iyi”, “en güvenilir”, “en sağlam”, “en az”, “en düşük”, “en çok tercih edilen”, “en çok kazandıran” ve buna benzer subjektif ve abartılı imaj yaratmaya yönelik ifadelerin haksız rekabet sonucunu doğurabileceği dikkate alınarak kullanılmamasına,
c. Sunulan hizmet ve faaliyetleri tanıtmak ve bunların karşılığında alınacak ücret, komisyon, masraf vb. hususların tanıtılması amacıyla yapılacak reklam, ilan ve duyurularda da bu maddenin (b) bendindeki esaslara uyulmasına,
d. Reklam, ilan ve duyurularda mutlak getiri ve / veya zarara karşı garanti taahhüdünde bulunulmamasına ve yatırımcıları yanlış yönlendirecek ifadeler kullanılmamasına,
e. Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer üyeleri ya da diğer üyelerin ürün ve hizmetlerini kötüleyen, Birliğin başka bir üyesinin ticari ününü doğrudan ya da dolaylı olarak zedeleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermekten kaçınmalarına, ilan ve reklamlarda bir üyenin öteki üyeden daha güvenli olduğu izlenimini yaratacak ifadeler ve görüntüler kullanılmamasına,
f. Verilen ödüllere reklam, ilan ve duyurularda yer verilebileceğine, ancak ödülün kaynağının kamuoyunca açıkça anlaşılabilmesi amacıyla gerekli bilgilere reklam, ilan ve duyurularda yer verilmesi gerekliliğine,
g. İlan ve reklamlarda kullanılacak olan; ülke ekonomisine, sermaye piyasasına ve ilgili aracı kuruluşa ilişkin sayısal veriler, yetkili makamlarca yayımlanmış ya da onaylanmış olmasına, diğer konularda, kaynak göstermek suretiyle ilan ve reklamlarda yer verilmesine,
h. Promosyon kampanyalarının, yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı olmamasına ve abartılmış, gerçeğe uymayan, müşterilerini veya kamuoyunu yanıltıcı bilgileri, tarafsız değerlendirmeler sonucunda ulaşılması mümkün olmayan hedefleri içermemesine,
i. Aktif pazarlama yaparak kuruma müşteri kazandıran kişilere, kazandırdıkları müşteri tarafından sağlanan gelir üzerinden bir paylaşımda bulunmayı içeren promosyon kampanyaları düzenlenmemesine,
j. İade sistemine dayanarak gerçekleştirilecek kampanyalarda, ödediği komisyondan daha fazla tutarda müşteriye iade yapılmasına neden olacak uygulamalara yer verilmemesine,
k. Promosyonun uygulandığı dönem boyunca, promosyondan yararlanan yatırımcıya uygulanan komisyon oranları yatırımcı aleyhine değiştirilmemesine,
l. Promosyona ilişkin maliyetlerin yatırımcıların hesaplarına yansıtılmamasına,özen gösterir.

Müşteri şikayetleri
Kurum ve çalışanlar, Müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap vermekle birlikte, müşteri şikâyetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikâyetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır. Şikâyete neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirir.

Mesleki sorumluluk, dayanışma ve bilgi alışverişi
Kurum ve çalışanlar, sermaye piyasasının sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve olası finansal suçların önlenmesi amacıyla dayanışma içinde hareket eder.
Kurum, sermaye piyasasının ve yatırım hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi temel hedefine dönük olarak yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Birlik bünyesinde oluşturulacak bilgi bankası için yasal olarak sır kapsamında bulunmayan verileri açık, anlaşılır ve öngörülen süre içinde sağlar.

Haksız rekabetin önlenmesi
Kurum ve çalışanlar, sermaye piyasasının dürüst, rekabetçi ve etkin bir yapı içinde gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirir.

Bu çerçevede;
a. Diğer üyelerin ticari itibarlarını zedeleyecek ve adil alım-satım ilkelerini ihlal edecek şekilde davranmaz.
b. Müşteri elde etmek amacıyla, diğer üyelerin faaliyetleri, verdikleri hizmetler ve mali gücü hakkında yanlış, yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunarak doğrudan veya dolaylı şekilde menfaatler sağlamaz.
c. Her bir sermaye piyasası kurumunun bir itibar müessesesi olduğunu bilir ve itibarı zedeleyici davranışlarda bulunmaz, kendilerinin veya yöneticilerinin özellikleri, faaliyetleri, müşterilere verdiği hizmetler, mesleki deneyim ve yeterlilikleri konusunda yanıltıcı açıklamalardan kaçınır.
d. Bir menkul kıymetin değerine ilişkin olarak elde ettikleri kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak kendileri ve / veya müşterileri için işlem yapmaz veya başkalarını bu yönde işlem yapmaya sevk etmez.
e. Piyasa dolandırıcılığına yönelik işlemler yapmaz, piyasa bozucu eylemlerde bulunmaz, bu tür işlemlerin yapılmasını engellemek için gerekli özeni gösterir ve bu işlemlere bilerek veya basiretli bir tacir olarak öngörebilecekleri durumlarda imkân tanımaz.
f. Basiretli bir tacir olarak sundukları hizmetlerle ilgili komisyon, ücret ve masraflara ilişkin tarifelerini belirlerler. Sundukları hizmetlerle ilgili olarak müşterilerinden düzenlemelerde ve / veya sözleşmeyle belirlenmiş tarifelerinde yer alan oran ve tutarlardan farklı komisyon, ücret ve masraf almaz ya da bu sonucu dolaylı olarak doğuracak şekilde işlemlerde bulunmaz.
g. Diğer üyelerin faaliyetlerini sürdürmelerini kesintiye uğratacak şekilde ekip halinde personel transferi yapmaz.
h. Yeni işe başlayacak personelin en son çalıştığı diğer üyenin müşterilerine hizmet sunmak amacıyla irtibat kurmasını en az bir ay süreyle engelleyici önlemleri alır.
i. Haksız rekabet sonucunu doğuracak diğer fiillerde bulunmaz.

Çalışanların genel nitelikleri
Kurum, çalışanlarının mesleğin toplumdaki saygınlığını ve sermaye piyasasına duyulan güveni geliştirmek amacıyla, çalışmalarını ve görevlerinin gerektirdiği bilgi birikimi ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını gözetir. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kurallarında geçen ilke ve kurallara uymaya özen gösterir.

Mesleki yeterlilik
Mesleki yeterlilik, üstlenilecek görevin gerektirdiği eğitim ve mesleki deneyimlerin faaliyetlerin yürütülmesine yetecek düzeyde olmasını ifade eder.
Mevzuatın öngördüğü alanlarda gerekli lisansa sahip olunması ve Sermaye Piyasası Etik İlkeleri ve Davranış Kurallarında geçen ilke ve kurallara uygun olunması, mesleki yeterliliğin sağlanması anlamına gelir.

Mesleki özen ve titizlik
Mesleki özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir çalışanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önem, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.
Kurum, çalışanlarının mesleki özen ve titizliğini sağlamak için, iç kontrol sistemlerini kurar ve gerekli diğer tedbirleri alır.
Kurum, yeni işe başlayacak personel hakkında Kurul düzenlemeleri çerçevesinde çalışanların sicilinin tutulması konusunda yetkilendirilen kuruluştan bilgi alır.

Kariyer gelişimi ve eğitim
Kurumumuz, tüm çalışanlarına görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli araçları, başarılı olabilmeleri için gerekli bilgiyi, becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli eğitim programlarını ve kariyer gelişimleri için gerekli fırsatları mali güçleri çerçevesinde sağlamaya özen gösterir.
Kurum, çalışanlarının mesleki yükselmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı kadar; Birliğin Meslek Kurallarına bağlılık ve bunların uygulanmasındaki özeni de değerlendirmelerinde dikkate alır.

Çalışanların müşterilerle ilişkileri
Çalışanlar, Kurum’un bilgisi dahilinde;
a. Müşterilerle borç -alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak (birinci dereceden akrabaları dışında) gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmezler,
b. Müşterilerden teamüllerin üzerindeki değerde hediye almazlar,
c. Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından, gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamazlar,
d. Portföy yönetimi faaliyetleri dışında, müşterilerden hisse senedi alım- satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi işlemlerin bir veya birkaçını içeren vekâletname alarak müşteri adına işlem yapmazlar.

Çalışanların müşteri olarak ilişkileri
Kurum, çalışanlarının,
a. Çalıştıkları kuruma borçlanma,
b. Kendi nam ve hesaplarına sermaye piyasası işlemleri yapma, konularında çalışanlarına imtiyaz tanımayacak şekilde uygun görecekleri kuralları koyarlar.
Kurum, yukarıda (b) bendinde yer alan konuda yapacakları düzenlemede, çalışanların sermaye piyasası işlemleri yapma şartlarına ve bu işlemlere ilişkin olarak Kurum’u bilgilendirme esaslarına yer verirler.
Kurum, diğer üyenin çalışanının kendilerinde hesap açtırması durumunda, hesabı açtıranın diğer üyenin çalışanı olduğunu bildirmesi ya da herhangi bir şekilde hesabın diğer üyenin çalışanına ait olduğunun öğrenilmesi halinde, bu bilgiyi öğrendikleri tarihten en fazla bir hafta içinde hesabın açıldığı zamanı da belirtmek suretiyle diğer üyeye yazılı olarak bildirir.

Kurum bazında etik kurallar belirlenmesi ve denetimi
Kurum, çalışanların kurallara uyup uymadığını denetlemekten sorumludur. Bu amaçla çalışanlarından, kurum içi etik kuralların okunup anlaşıldığına ve görev süreleri içinde bu ilkelere uygun hizmet verileceğine dair imzalı bir taahhütname alır.
Kurum çalışanları bu dokümanda yer verilen ilkeleri bilmek ve uygulamaktan sorumludur. Dokümanda yer alan ilkelere aykırı durumlardan haberdar olunması veya aykırı olduğu ile ilgili tereddüt edilen durumlarda bir üst yöneticiye ve İnsan Kaynakları Birimine danışmalıdır.
Yöneticiler, sorumluluğu altındaki astlarının ilgili mevzuata, mesleki ve etik kuralları ihlal eden davranış sergileyip sergilemediğinin tespiti konusunda gerekli gayreti ve özeni gösterirler.

Bu bağlamda Kurumumuz Çalışanları;
• Kendilerine verilen görevleri uyum ve yardımlaşma içinde, gereken dikkat ve özeni göstererek, zamanında, doğru ve verimli şekilde gerçekleştirirler.
• Kurum mesai saatlerine uyum gösterirler, geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelmezler.
• Görevlerini gerçekleştirirken sahtekarlık veya hile içeren davranışlarda bulunmaz, mesleki itibarı olumsuz etkileyebilecek, becerileri ve yetkinlikleri konusunda yanıltıcı izlenim oluşturan davranış ve uygulamalardan kaçınırlar.
• Görevlerini gerçekleştirirken kurumun çıkarlarını gözeterek, kurum itibarına ve müşterilerine zarar verecek her tür davranış ve uygulamadan kaçınırlar.
• Çalışma arkadaşları ve müşterileriyle olan ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da Kurum itibarına uygun şekilde davranırlar.
• Kuruma ait bilgi, belge ve her tür dokümanın saklanmasına ve korunması için azami dikkat gösterirler.
• Kurum içi ve kurum dışında e-posta üzerinden Kurum itibarını zedeleyecek gerçek dışı ve yanıltıcı mesajlar göndermekten kaçınırlar.

Birlik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler
Kurumumuz, Birlik ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla Birlik ve bilgi istemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca istenebilecek bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi konularında gereken özeni gösterirler ve söz konusu personellerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı şekilde hareket eder.

Yürürlük

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Görüntülü Hesap Aç
Hesap Aç
Bülten Talep
Eğitimler
BES Formu